ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี๒๕๖๗ 

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน
กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี๒๕๖๗ 
คัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี๒๕๖๗ จำนวน ๓ คน ประเภทผู้บริหาร๑ คน ประเภทผู้สอน ด คนและประเภทผู้สนับสนุน ๑ คน สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม๒๕๖๗