ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน ๒๗ อัตรา

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

อนุสนธิประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๔  มีนาคม ๒๕๖๗ ในวันราชการ จำนวน ๒๗ อัตรา

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานหรือลูกจ้างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ที่ ๑๓๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามเอกสารดังแนบ