ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรณีมีเหตุผลพิเศษและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรณีมีเหตุผลพิเศษและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ