ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินความโปร่งใสและการบริหารงานขององค์กรลูกเสือทั่วโลก

ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2567  ว่าที่ร้อยตรี สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานลูกเสือแหงชาติ ได้เข้ารับการประเมินจา เจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือโลก

ได้แก่ Mr. Paul Parkinson และ Mr. Janaprith Fernando เพื่อการสนับสนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (GSAT) Global Support Assessment Tool ซึ่งเป็นมาตรฐานความโปร่งใสและการบริหารงานขององค์กรลูกเสือทั่วโลก โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรลูกเสือที่มีมาตรฐานระดับสากล