ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2567

ตามที่พระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ.2551  มาตรา 55 บัญญัติว่าให้มีเหรียญลูกเสือสรรเสริญ          เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สําหรับพระราชทานแก่ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผู้มีความดี ความชอบตามที่ บัญญัติไว้ในมาตร า 57


สํานักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดําเนินการเสนอขอพระราชทาน เหรียญลูกเสือสรรเสริญประจําปี 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความอนุเคราะห์สํานักงานลูกเสือจังหวัดดำเนินการดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่ได้ประกอบความดีความชอบเป็นไป    ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 เสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรเสริญ ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองและ ชั้นที่ สามแล้วแต่กรณี
๒. ดําเนินการเสนอขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจําปี 2567 ตามแนวทางที่         กําหนดรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยและส่งให้สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ภายในวันที่ 29 มีนาคม  2567