ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 27 ตำแหน่ง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 27 ตำแหน่ง  

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ ของหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานหรือลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่๑๓๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงประกาศคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 27 ตำแหน่ง   ตามประกาศดังแนบนี้