ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ๑ ของหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานหรือลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่๑๓๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงประกาศคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ ตามประกาศดังแนบนี้