ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่ากับการดำรงตำแหน่งของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำแหน่งประเภทบริหาร

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่ากับการดำรงตำแหน่งของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำแหน่งประเภทบริหาร

          อนุสนธิประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งประเภทบริหาร ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานของสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ นั้น

          เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่ากับการดำรงตำแหน่งพนักงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่๑๓๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าวข้างต้น และให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่ากับการดำรงตำแหน่งพนักงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติตำแหน่งประเภทบริหารใหม่ ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้