ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร

เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร

อนุสนธิประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ประกาศมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทบริหาร จะต้องมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด

          เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทบริหาร ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับคำสั่ง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่๑๓๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้

           "ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย" หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาในต่างสายงานต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน อย่างน้อยหนึ่งอย่าง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการอย่างละไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

          "ต่างสายงาน" หมายถึง ชื่อของสายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งต่างกัน โดยจะต้องมี หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งต่างกัน

           "ต่างหน่วยงาน" หมายถึง ชื่อของกระทรวง กรม ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ตามที่ปรากฏ

ในกฎหมายหรือกฎที่แบ่งส่วนนั้น ต่างกัน โดยจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของหน่วยงานต่างกันด้วย

          "ต่างพื้นที่" หมายถึง ชื่อของอำเภอหรือเขต จังหวัด หรือประเทศต่างกัน

          "ต่างลักษณะงาน" หมายถึง ชื่อของตำแหน่งในสายงาน หน่วยงาน หรือพื้นที่คงเดิม แต่งาน

ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ หรือทักษะที่แตกต่างกันอย่าง ชัดเจน

          การนับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย อาจจะเป็นในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่

หรือต่างลักษณะงาน สามารถนับรวมกันก็ได้

          การนับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ให้นับตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานทุกระดับ