ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ) เป็นประธานในที่ประชุม

โดยมีระเบียบวาระประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑  ประธานแจ้งให้ทราบที่ประชุม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าการพัฒนาขบวนการลูกเสือให้มีการพัฒนาที่แข็มแขงให้มากกว่าเดิมและขับเคลื่อนขบวนการลูกเสือให้อยู่ระดับนานาชาติเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ และฝากให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเห็นความสำคัญในขบวนการลูกเสือ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

(วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓.๒ แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

ทั้งนี้คณะกรรมการให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติปรับแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๓.๓ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง สืบเนื่อง

๔.๑ การพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ การกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงาน สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

๕.๒ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย

๕.๓ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

๕.๔ การขอความเห็นชอบอนุมัติวิชาพิเศษเครื่องหมายวชิราวุธ

๕.๕ การขอแต่งผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

๕.๖ การพิจารณาร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ว่าด้วยค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น พ.ศ. ....

๕.๗ การพิจารณาร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย

การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

๕.๘ การพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การสมัคร การแต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ. ...

๕.๙ การพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย

หลักสูตรวิชาพิเศษ และวิธีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ...

๕.๑๐ การพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน

๕.๑๑ การพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีปฏิบัติในการตรวจ

ขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อให้มีวูดแบดจ์ (W.B.) พ.ศ. ...

#มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เห็นชอบทุกวาระการประชุมในครั้งนี้