ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครผู้ประสานงานเยาวชนลูกเสือภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก (AP Regional Youth Representative) RYR

ด้วยสำนักงานลูกเสือโลกได้มีนโยบายให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจการลูกเสือ
และส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ความต้องการของเยาวชน นำไปปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการของเยาวชนรวมถึงให้มีความพร้อม และประสบการณ์ในการทำงานระดับนานาชาติ สำนักงานลูกเสือโลกภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก จึงกำหนดให้ประเทศสมาชิก มีผู้ประสานงานเยาวชน ลูกเสือภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก (AP Regional Youth Representative) RYR จำนวน ๑ คน ซึ่งผู้ประสานงานเยาวชนลูกเสือ ฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกับลูกเสือประเทศต่าง ๆ

๒. เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมลูกเสือต่างประเทศให้กับเยาวชนในประเทศของตน

๓. มีส่วนร่วมในงานของ RYR และติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานกิจการลูกเสือ

ดังนั้น เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีส่วนร่วมในการสมัครเป็นผู้ประสานงานเยาวชนลูกเสือ
ภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก (AP Regional Youth Representative) RYR จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมสมัครเป็นผู้ประสานงานเยาวชนลูกเสือ และส่งเอกสารการสมัคร ไปยังอีเมล์ jamboreensot@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๑ กิจกรรม 

๑.๑ กิจกรรม 10th Asia-Pacific Regional Scout Youth Forum (Virtual)

๑.๒ Youth Leadership Training Course : YLTC

๑.๓ เป็นสมาชิกกลุ่มลูกเสือหรือเยาวชนในท้องถิ่น

๒.  สำเนาบัตรประชาชนโดยต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ -  ๒๔ ปีบริบูรณ์
     (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙)