ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอภิปรายเยาวชนลูกเสือไทย Youth Forum หัวข้อ "กิจการลูกเสือไทยในอนาคต"

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดการอภิปรายเยาวชนลูกเสือไทย Youth Forum หัวข้อ "กิจการลูกเสือไทยในอนาคต"  ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น เพื่อนำความเห็นของเยาวชนร่วม  จัดทำ(ร่าง)นโยบายและข้อเสนอแนะการพัฒนากิจการลูกเสือไทย

ดาวน์โหลด

Management(1)