ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) นโยบายและข้อเสนอแนะการพัฒนากิจการลูกเสือไทย

ว่าที่ร้อยตรีเจษฏาภรณ์ พรหนองแสน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) นโยบายและข้อเสนอแนะการพัฒนากิจการลูกเสือไทย ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิ  กรุงเทพมหานคร  
ด้วยพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒ บัญญัติให้สภาลูกเสือไทยมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๖๗   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) นโยบายและข้อเสนอแนะการพัฒนากิจการลูกเสือไทยซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔๐ คน ประกอบด้วย
      -  ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย   
        -  ผู้แทนกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
        -  ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด     
        -  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด   
        -  ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัด       
        -  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
        -  ผู้แทนผู้กำกับลูกเสือ ครูลูกเสือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ สโมสรลูกเสือ   
         -  ผู้แทนเยาวชนลูกเสือ  
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อจัดทำ (ร่าง) นโยบายและข้อเสนอแนะการพัฒนากิจการลูกเสือไทย  
   2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการบริหารงานลูกเสือในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและกว้างขวางยิ่งขึ้น

 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้  ได้แบ่งกิจกรรมเป็นสองส่วน คือ กิจกรรมที่หนึ่ง  Adult in Scouting  โดยมี Mr. Ekbert Yong วิทยากรจากสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และมีการแบ่งกลุ่มเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ประกอบในการนำเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณาต่อไป                                กิจกรรมที่สอง การอภิปรายเยาวชนลูกเสือ Youth Forum  ในหัวข้อ “กิจการลูกเสือไทยในอนาคต” โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ จาสสถานศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอเรียนว่า การได้รับความคิดเห็นจากผู้มีความรู้และความเชี่ยวชนเกี่ยวกับกิจการลูกเสือมีความสำคัญอย่างยิ่ง  ที่สามารถสะท้อนสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจการให้มีความเป็นสากล