ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เ

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล  กล่าวว่า"การฝึกอบรมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของการฝึกอบรมลูกเสือ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของการลูกเสือไทย ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร และผู้จัดงานทุกท่าน มีความภาคภูมิใจที่มีผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก"

สำหรับการนำกระบวนการลูกเสือมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาข้าราชการใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยให้เกิดความสามัคคี ส่งเสริมและปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างประสบการณ์ สามารถพัฒนาและสร้างเครือข่าย และสายสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานได้

สุดท้ายขอขอบคุณผู้บริหาร คณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะทำงานทุกฝ่ายที่จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในครั้งนี้
ขอให้มาร่วมสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ช่วยกันพัฒนากิจการลูกเสือ และเปิดใจให้กว้างกับทุกการเปลี่ยนแปลงนำเทคโนโลยีมาใช้ ที่สำคัญต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงดึงคน 3 วัย มาช่วยปรับหลักสูตรให้ทันทันสมัย และสร้างวิทยากรพัฒนาลูกเสือในทุกมิติ” 

สำหรับการเข้าค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้ เข้าร่วมฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2567 มีข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งบรรจุใหม่ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 104 คน