ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

รมว.เพิ่มพูน เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือฯ แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ย้ำเรียนรู้อย่างมีความสุข นำกฎลูกเสือไปปรับใช้ในชีวิต

วันนี้ (27 มกราคม 2567) เวลา 8.00 น. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) พร้อมบรรยายพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการกับการพัฒนาลูกเสือ ในโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 8 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รมว.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ได้นำกระบวนการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะกระบวนลูกเสือ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม มีการทำงานเป็นทีม มีการพัฒนาและสร้างเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

"ตามนโยบายการศึกษา เรียนดี มีความสุข จึงขอฝากให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ร่วมเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสุข มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ คือการเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา วิชาการ ตลอดจนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เข้าถึง โดยการนำองค์ความรู้ไปทดลองหรือลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์ผลที่ได้ ก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้ในวิธีการทำงานของเรา

สิ่งสำคัญ คือ ขอให้ยึดถือคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 10 ข้อ ไว้ประจำใจ และแม้ฝึกเสร็จแล้ว สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ และหากสิ่งใดเป็นเรื่องดีที่เราสามารถทำได้ ก็ขอให้ทำทันที ตามแนวทางการทำงานของผม คือ 3ท ทำดี ทำได้ ทำทันที

ท้ายสุดขอขอบคุณผู้บริหาร คณะวิทยากร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้เข้ารับการอบรม ที่มาร่วมในกิจกรรมลูกเสือครั้งนี้ ขอให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังด้วยดี" รมว.ศธ.กล่าว

ทั้งนี้ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 8 มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการฝึกอบรม รวม 104 คน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 91คน (หน่วยงานส่วนกลาง/สำนักงาน ก.ค.ศ./สช./ศธภ./ศธจ./เจ้าหน้าที่ กบค.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 6 คน และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 7 คน