ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย "สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ" อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

27 มกราคม 2567 - พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวรัท พฤกษาทวีกุล รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์และทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติสุข โดยกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เน้นการฝึกทักษะชีวิตด้วยการดูแลตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

ด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว มุมมองด้านหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสืออาจต้องปรับตาม เราจึงต้องผลักดันการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยยกระดับการดำเนินงานด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือเพื่อสร้างวินัย สร้างคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ด้วยการปลูกฝังตั้งแต่เด็กและเยาวชนนำไปสู่การเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ

เชื่อมั่นว่าบุคลากรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติทุกคนมีความตั้งใจประกอบคุณงามความดี มีน้ำใจ มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ มีระเบียบวินัยและมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นลูกเสือจึงเป็นพลังและกลไกที่สำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป