ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖

            ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖ ตามความในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีเหรียญลูกเสือยั่งยืน
เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากร
ทางการลูกเสือ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะทำงานด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด

               ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่า    

                   ข้อ ๗ กำหนดให้สำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ ต่อเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี

                        ข้อ ๔ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้                                                        

                   ๑. มีตำแหน่งทางการลูกเสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือหรือเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

                   ๒. ปฏิบัติหน้าที่ในกิจการลูกเสือโดยมีผลงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี     

                   ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทำงานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหายก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ และ                 

                   ๔. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                   พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

                   ๑. มีหนังสือแจ้ง สำนักงานลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครและหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อแจ้งเวียนบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณา เสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้ส่งผลงานพร้อมเอกสารหลักฐานมายังหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๑

                   ๒. กำหนดให้สำนักงานลูกเสือจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นส่งรายชื่อบุคลากรทางการลูกเสือพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือตลอดชีพ และรายงานการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม