ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ ราย และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๖๘ ราย ประกอบด้วย ชั้นที่ ๑  จำนวน ๔๑๗ ราย

ชั้นที่ ๒ จำนวน ๑๕๔ ราย

ชั้นที่ ๓ จำนวน ๒๙๗ ราย

ดังรายนามท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖6