ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
จำนวน ๒๓๔ ราย แยกเป็น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๑ ราย และประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๓ ราย

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖