ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย

 

         วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม  2566  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย H.E. Moon Seoung-hyun  มาเยี่ยมพบปะ  ดร. สุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   โดยคณะท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ปะกอบด้วย Ms. Baek Kyungbin (Second Secretary), Mr. Park Kihoon (Political Specialist : Translator), และ Mr. Choi Juwoen (officer)  สำหรับคณะผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ให้การต้อนรับ ประกอบด้วย ดร. สุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นางเบ็ญจางค์  ถิ่นธานี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดร. อัจฉรา สากระจาย ที่ปรึกษาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีสมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ  และ ดร.ไพบูลย์        ปีตะเสน ประธานศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          H.E. Moon Seoung-hyun  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าวว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเยี่ยมพบปะ  ท่านเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและคณะ ด้วยในวาระการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ ๒๕ ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๑๒ สิงหาคม นี้ ณ เมืองแซมึนกึม เขตบวน จังหวัดจอลลาเหนือ โดยประเทศไทยได้ส่งคณะลูกเสือไทยและเจ้าหน้าที่ลูกเสือไทยไปเข้าร่วม  ท่านเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แสดงความยินดีที่ประเทศเกาหลี ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 25  สำหรับประเทศไทยได้ส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมลูกเสือโลกในครั้งนี้ มีจำนวน 198 คน ประกอบด้วย (๑) ลูกเสือไทย จำนวน ๙๙ คน (๒) ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๑๑ คน (๓) CMT จำนวน ๑๕ คน และ (๔) IST จำนวน ๗๓ คน 

H.E. Moon Seoung-hyun และท่านเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มีความเห็นร่วมกันในประเด็น หลักสำคัญดังนี้

          ๑. ขอให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดส่งรายชื่อคณะผู้แทนลูกเสือไทยทั้งคณะ จำนวน  ๑๙๘ คน ให้สถานฑูตเกาหลีเพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งนี้ 

          ๒. สำหรับกรณีที่ประเทศไทยได้รับเชิญไปออกร้าน Thai Food House เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยในงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งนี้ เนื่องจากพบข้อจำกัดและข้อขัดข้องเรื่องการนำวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารและเครื่องดื่มไทย นำเข้าไปจากประเทศไทย  ท่านเอกอัคราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลีจะหาทางประสานงานกับศุลกากรของสาธารณรัฐเกาหลี ในการอำนวยความสะดวกให้ต่อไป

          ๓. ท่านเอกอัคราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลี ยินดีจะส่งคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย มาเพื่อให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมและอื่นๆ แก่คณะผู้แทนลูกเสือไทย ในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ก่อนการเดินทางไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกที่ประเทศเกาหลี

            ในท้ายวาระของการเยี่ยมพบปะ  ดร. สุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย H.E. Moon Seoung-hyun  ต่างมอบของที่ระลึก พร้อมได้กล่าวขอบคุณซึ่งกันและกัน  โดยการเยี่ยมพบปะในครั้งนี้เป็นไปด้วยไมตรีจิตอันดีต่อกันและกันยิ่ง