ค่ายลูกเสือ

เข้าสู่เว็บไซต์

ค่ายลูกเสือรัตรสาร

ค่ายลูกเสือในกำกับ

ค่ายลูกเสือรัตรสาร

ที่ตั้ง

- ถนนสงขลา - นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประวัติค่าย

“ค่ายลูกเสือรัตรสาร”  ปีพุทธศักราช ๒๔๘๓
     นายประชา รัตรสาร คหบดีชาวสงขลา ได้มอบที่ดินบริเวณโคกปลักแรด หมู่ ๓ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๗๐ ไร่ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในขณะนั้นกระทรวงฯ ยังไม่ได้ทำประโยชน์ใช้สอยใดๆ จึงมอบให้นางเล็ก รัตนปราการ(บุตร) และนายไพโรจน์  รัตรสาร(บุตร) เป็นผู้ดูแล

 - วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๐๘ นายอภัย  จันทวิมล  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
       นายเสถียร พรหมภัตติ ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค ๓
       นายสง  มากแสง ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
       นายว่อง ซงากรณ์ ศึกษาธิการอำเภอเมืองสงขลา 
       ได้จัดสร้างค่ายลูกเสือโดยใช้เนื้อที่จำนวน ๒๓ ไร่ ๒ งาน

 - วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ นายอภัย  จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานประกอบพิธีเปิดค่ายลูกเสือและตั้งชื่อว่า ค่ายลูกเสือรัตรสาร (รัด-ตะ-ระ-สาน) เพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลรัตรสาร

 - วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๑๐ เจ้าพนักงานที่ดินได้จัดทำรังวัดออกโฉนดที่ดินค่ายลูกเสือรัตรสารหมายเลข ๕๖๖๔ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของ

  - ในปี ๒๕๒๕ ทางจังหวัดได้ขอรับค่ายลูกเสือรัตรสารจากการดูแลของอำเภอเมืองสงขลามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของจังหวัดสงขลาการปรับปรุงพัฒนา สถาบันการศึกษา ข้าราชการทุกฝ่าย ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนสร้างสถานที่ฝึกอบรมและอำนวยความสะดวกในการเข้าค่ายพักแรมโดยสร้างอาคารอำนวยการ ๑ หลัง เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่พักลูกเสือจำนวน ๘ หลัง เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท ประตูค่ายชั่วคราว สะพานและห้องส้วม  เป็นเงิน  ๑,๔๑๐.๕๐ บาท

 - ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้จัดให้มีการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือเพิ่มเติมดังนี้

 - คณะศิษย์เก่าค่ายลูกเสือร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หาเงินสร้างห้องอาบน้ำ จำนวน ๑ หลัง     

   เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

 - นายนิกร  จำนง  บริจาคสร้างที่อาบน้ำชาย หญิงและห้องส้วม จำนวน ๒๒ ที่ เป็นเงิน  ๒๖,๐๐๐ บาท

  - ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ปรับปรุงอาคารอำนวยการ ต่อเติม ขยายออกด้านละ ๓ เมตร เปลี่ยนจากหลังคาสังกะสีเป็นกระเบื้องลอนคู่พร้อมจัดทำห้องน้ำห้องส้วมไว้ในอาคาร โดยใช้งบประมาณของ  กรมพลศึกษา จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินรายได้ลูกเสือจังหวัดสมทบ ๔๑๔,๐๐๐ บาท

  - ปี พ.ศ.๒๕๓๔ จัดสร้างที่ประชุมกลุ่ม โดยเงินบริจาค จำนวน ๕ หลัง เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่พักลูกเสือ (Shelter) จำนวน ๑๑ หลัง โดยเงินบริจาค เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท และศาลาพระพุทธศาสนา จำนวน ๑ หลัง โดยการบริจาคของนางสมพิศ หมู่ศิริ  เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  - ปี พ.ศ.๒๕๓๕ สร้างอาคารเก็บพัสดุ โดยงบประมาณของกรมพลศึกษา จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท

  - ปี พ.ศ.๒๕๓๖ จัดสร้างที่ประชุมกลุ่มเพิ่มเติมอีก ๑ หลัง โดนเงินบริจาคมูลนิธิอาจารย์กอง          วิสุทธารมย์ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท  สร้างรั้วหน้าค่ายลูกเสือโดยใช้งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงขลาเขต ๑ ความยาว ๒๔ เมตร เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท และนำสิ่งก่อสร้างในค่ายลูกเสือไปจดทะเบียน ที่ราชพัสดุ จำนวน ๓๓ รายการ

  - ปี พ.ศ.๒๕๓๗ สร้างรั้วหน้าค่ายเพิ่มเติม ความยาว ๒๑๖ เมตร โดยงบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงขลา เขต ๑ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท สร้างอ่างเก็บน้ำในระบบฝายน้ำล้น โดยชลประทานที่ ๑๒ ความจุ ๘๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สร้าง

คูระบายน้ำรอบค่ายความยาว ๖๐๐ เมตร โดยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

  - ปี พ.ศ.๒๕๓๘ ปรับปรุงบ้านพักวิทยากร บ้านชัยวัฒน์ โดยการสนับสนุนจากนายชัยวัฒน์  ชวศิริ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

  - ปี พ.ศ.๒๕๓๙ สร้างศาลารวมใจ เพื่อเป็นที่ประชุมวิทยากร ๑ หลัง โดยการบริจาคของ          คณะวิทยากรเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

  - ปี พ.ศ.๒๕๔๗ สร้างศาลาละหมาดสำหรับประกอบกิจทางศาสนาอิสลาม โดยการบริจาคของผู้นับถือศาสนาอิสลาม เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

  - ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับงบพัฒนาจังหวัด (งบ CEO) จำนวน ๙,๒๗๙,๕๐๐ บาท เพื่อจัดสร้างดังนี้

          - ห้องน้ำ ห้องส้วม ๒ ชุด

          - ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเป็นหอประชุม ๒

          - สร้างเวทีกลางแจ้งถาวร

          - รั้วกั้นบริเวณค่ายด้านทิศเหนือ

          - ปรับปรุงภูมิทัศน์

          - หอพักนักเดินทาง

          - ศาลาอำนวยการ

          - ซุ้มประตูค่ายลูกเสือ

          - ลาดยางแอสฟัลติกรอบบริเวณค่ายลูกเสือ

          - เสาธงค่ายลูกเสือ

  - ปี พ.ศ.๒๕๕๐ จัดสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ระหว่างบ้านพักลูกเสือ จำนวน ๒ ชุด เงินรายได้ลูกเสือจังหวัดสงขลา ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

  - ปี พ.ศ.๒๕๕๑ จัดสร้างห้องประชุมความจุ ๔๐ คน งบประมาณบริจาค ๑๖,๐๐๐.-บาท

  - ปี พ.ศ.๒๕๕๑ จัดสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในห้องประชุม ๑ ชุด งบประมาณสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ๒๔๙,๐๐๐.-บาท

  - ปี พ.ศ.๒๕๕๑ จัดสร้างรั้วค่ายลูกเสือรัตรสารด้านทิศใต้ยาว ๖๕ เมตร งบประมาณ      

    สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ๑๘๖,๐๐๐.-บาท