การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เข้าสู่เว็บไซต์

พิธีมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ จำนวน ๒๒๓ ราย เป็นชั้นที่ ๑ จำนวน ๓๔ ราย เป็นชั้นที่ ๒ จำนวน ๒๒ ราย และชั้นที่ ๓ จำนวน ๘๙ รายและโปรดเกล้า ฯให้นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียยลูกเสือสดุดีพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤาภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง