การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เข้าสู่เว็บไซต์

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประกาศเจตนารมสุจริต เรื่องการต้านการทุจริต ปี 2565

นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประกาศเจตนารมสุจริต เรื่องการต้านการทุจริต ณ อาคาร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อต่อต้าน ป้องกันการทุจริต และพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความโปรงใสในการดำเนินงาน