เลขาธิการ

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ จำนวน ๒๒๓ ราย เป็นชั้นที่ ๑ จำนวน ๓๔ ราย เป็นชั้นที่ ๒ จำนวน ๒๒ ราย และชั้นที่ ๓ จำนวน ๘๙ รายและโปรดเกล้า ฯให้นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียยลูกเสือสดุดีพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤาภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง 

๑๓.๓๐ น. - ผู้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ รอผู้แทนพระองค์

๑๔.๐๐ น. - นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เดินทางถึงศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

- นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  - กล่าวรายงาน

- นายคงวุฒิ  ไพบูลย์สิลป์  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 - เบิกผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียยลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ , ๒ และ ๓ ตามลำดับ

- นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
  
-  กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ

  -  เพลงสรรเสริญพระบารมี

  -  ผู้เข้ารับเหรียญลูกเสือสดุดี ถวายคำนับ

  -  เสด็จออกจากที่ประทับ

  -  ผู้เข้ารับเหรียญลูกเสือสดุดี ถวายคำนับ

  -  เสร็จพิธี

ภารกิจที่ผ่านมา

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำและสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี๒๕๖๓

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์