ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ตามระเบียบคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

ประกวดราคาจ้างโครงการงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (6 รายการ)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คันประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (8 รายการ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (๑๓ รายการ)เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๔ รายการ)