ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัล Messengers of Peace Heroes 2019

 

รางวัลนี้จะให้ความสำคัญกับการบริการที่มีคุณค่าและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นของคนหนุ่มสาว รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การสนับสนุนการสนทนาเชิงบวกและสันติภาพและการบรรเทาทุกข์ตามความต้องการ
ในแต่ละปี Messemgers of Peace Heroes จะได้รับรางวัลในพิธีที่ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกเสือทั่วโลกเพื่อเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกที่มีคุณค่า

ใครบ้างที่มีสิทธิ์เป็น Messemgers of Peace Heroes ?

  • ลูกเสือระหว่าง 16 และ 26
  • ลูกเสือที่มีส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพหรือการพัฒนาชุมชนในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ
  • ผู้ได้รับการเสนอชื่อสามารถทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม
  • สามารถถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นตัวแทนของบุคคลหรือกลุ่ม
  • ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับการรับรองจาก NSO/NSA

 Messengers of Peace Heroes จะถูกเลือกตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  • โครงการและการกระทำ อยู่ภายใต้โปรแกรม Messengers of Peace (ทูตสันติภาพ) Scouts of the World Award (รางวัลลูกเสือแห่งโลก) World Scout Environment Program (โครงการสิ่งแวดล้อม) Dialogue for peace (สนทนาเพื่อสันติภาพ) และโครงการลูกเสือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติอื่น ๆ
  • โครงการต้องเกิดขึ้นในช่วง 24 เดือน ที่ผ่านมาหรือกำลังดำเนินการอยู่
  • การกระทำหรือโครงการด้านบริการจะต้องมีผลกระทบเชิงบวกที่สามารถพิสูจน์ได้ในชุมชน
  • แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มลูกเสือหรือลูกเสือในการพัฒนาและการดำเนินการตามโครงการหรือการปฏิบัติโครงการ

 การตัดสินขั้นสุดท้ายของรางวัลนี้ทำขึ้นโดยคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งประกอบด้วย ลูกเสือ คณะ Messengers of Peace Heroes ก่อนหน้าและเจ้าหน้าที่สำนักลูกเสือโลกจากระดับภูมิภาคและระดับโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

https://www.scout.org/mop-heroes?fbclid=IwAR3KlsWoxb1lX8tUpKXNw9Ue3SS_r85tJcQECy9eJU9maz5BV5DHhBg3cng