ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ นำร่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

ท่านสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ) มาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ นำร่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา