ข่าวประชาสัมพันธ์

ลูกเสือมัคคุเทศก์ปราจีนบุรี นำเที่ยวโบราณสถานสมัยทวารวดีพื้นที่ศรีมโหสถ แบบ 3 ภาษา รองรับนักท่องเที่ยวไทย

 

เมื่อที่ 29 พฤศจิกายน  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปติดตามการจัดกิจกรรรมฝึกลูกเสือมัคคุเทศก์ภาคปฏิบัติ “กระบวนการค้นหาเรื่องราวและเรื่องเล่าของท้องถิ่น ตลอดจนหารจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา” ซึ่งเป็นส่วหนึ่งของหลักสูตร ณ โบราณสถานแห่งเมืองศรีมโสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดี ที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดปราจีนบุรี ในรุ่นแรกนี้ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะความสามารถในการนำเที่ยวบ้านของตนเอง สานต่อพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย เป็นต้นแบบของการพัฒนาคน เพื่อไปพัฒนาชาติ

จึงเป็นหน้าที่ของเยาวชนและคนรุ่นหลัง ที่จะต้องสืบสานองค์ความรู้ของการเป็นลูกเสือ พร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ในการมุ่งสร้างพื้นฐานผู้เรียน 4 ด้าน คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อย่างต่อเนื่องและจริงจัง