ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดเชียงใหม่ กระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพ

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรี ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ ค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีลูกเสือมัคคุเทศก์จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ โรงเรียนในสังกัดสพฐ. โรงเรียนเอกชน อาชีวศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน การอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 5- 8 มกราคม 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งจะร่วมกันตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้น โดยจะพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์ และเพิ่มทักษะการบริหารสังคมโดยน้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 มาใช้ในโครงการเพื่อสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 รวมทั้งจะช่วยสร้างศักยภาพด้าน
ระเบียบวินัยให้กับลูกเสือ ทั้งนี้การอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จะดำเนินงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะตามหลักสูตรที่กำหนดร่วมกันของทั้งสองกระทรวง ในช่วงต้นจะมีการอบรมนำร่องในแปดจังหวัด จังหวัดละ 60 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในแปดของจังหวัดนำร่องดังกล่าว หลังจากนั้นได้มีการขยายผลให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป