รองเลขาธิการ

ประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ นำร่องรุ่นที่ ๖ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 


เข้าร่วมประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ นำร่องรุ่นที่ ๖ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงาน  กศน.จ.บุรีรัมย์

ภารกิจที่ผ่านมา

ประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ นำร่องรุ่นที่ ๖ จังหวัดบุรีรัมย์ 

รองเลขาธิการ