กิจการค่าย

ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ

ค่ายลูกเสือระดับชาติ ประจำภาคใต้ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประวัติและความเป็นมา

ค่ายลูกเสือระดับชาติ ประจำภาคใต้ “ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ” อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสถานที่ที่จะใช้ในการฝึกอบรมเยาวชนของชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น จะต้องมีสถานที่ให้โรงเรียนต่างๆ นำลูกเสือไปฝึกอบรมและปฏิบัติกิจกรรมอย่างพอเพียง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว ค่ายแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง คือ

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ และค่ายลูกเสือค่ายหลวงบ้านไร่ที่มีอยู่ มีพื้นที่จำนวนน้อยไม่ สามารถรองรับการปฏิบัติกิจกรรมของการพัฒนาเยาวชน พร้อมกันทั่วประเทศได้ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจึงได้มีมติเห็นควรที่จะจัดสร้างค่ายลูกเสือระดับชาติเพิ่มขึ้นอีก 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ แต่ไม่ได้กำหนดแน่ชัดว่าจะสร้างในภาคใดก่อน กองการลูกเสือ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้นำเรื่องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) และได้มีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดตรัง เพื่อหาสถานที่จัดสร้างค่ายลูกเสือระดับชาติตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เคยเสนอพื้นที่บริเวณ อำเภอท่าศาลา เพื่อให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาแต่เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนครอบครองพื้นที่อยู่ จึงไม่สามารถพื้นที่มาจัดสร้างได้ เพราะประชาชนที่ครอบครองอยู่ไม่ยอมออกจากพื้นที่ต่อมาจังหวัดตรังได้เสนอพื้นที่ที่จะจัดสร้างค่ายลูกเสือระดับชาติ จำนวน 2 แห่ง มายังคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คือ

พื้นที่บ้านทะเล สองห้อง หมู่ที่ 10 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วยป่าคลองกะลาเส ป่าคลองไม้ตาย และบริเวณทุ่งคลองสน บ้านพรุจุด หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ เพื่อพิจารณา คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้กองการลูกเสือ กรมพลศึกษาส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาข้อมูลทางด้านวิชาการเบื้องต้น ซึ่งได้รับรายงานว่า เป็นสถานที่เหมาะสมที่จะสร้างค่ายลูกเสือระดับชาติ ได้ทั้ง 2 แห่ง โดยที่อำเภอห้วยยอด มีแหล่งน้ำ ป่าไม้ ภูเขา การคมนาคมสะดวก อยู่ไม่ห่างไกลชุมชนมากนัก และเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรม ซึ่งสามารถพัฒนาขึ้นให้เป็นที่สมบูรณ์ โดยใช้กิจกรรมทางลูกเสือเข้ามาช่วยพัฒนาฟื้นฟูได้ ส่วนที่อำเภอสิเกานั้นพื้นที่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะพื้นที่แตกต่างจาก อำเภอห้วยยอด คือ มีลักษณะเป็นป่าโปร่งของไม้เสม็ด พื้นที่ด้านหน้าติดชายทะเล มีชายหาดประมาณ 3,000 เมตร เมื่อน้ำทะเลขึ้นสูงสุดจะมีระดับน้ำอยู่แค่สะเอว การคมนาคมค่อนข้างสะดวก แต่การเข้าพื้นที่ต้องสร้างสะพานข้ามคลองเข้าไปแหล่งน้ำจืดเพื่อใช้ในการอุปโภคต้องขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับใช้ในการทำกิจกรรม ลักษณะค่ายพักแรมชั่วคราว เพื่อทำกิจกรรมทางน้ำที่เป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจการลูกเสือ ซึ่งค่ายลูกเสือยังไม่มีสถานที่สำหรับรับรองกิจกรรมทางน้ำมาก่อน คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการไปพิจารณาตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการ ได้ลงความเห็นว่าเหมาะสมที่จะสร้างค่ายลูกเสือระดับชาติทั้ง 2 แห่งและได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทราบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้มีมติให้จัดสร้างค่ายลูกเสือระดับชาติขึ้นที่จังหวัดตรัง โดยขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ทั้ง 2 แห่งดังนั้น กองการลูกเสือ กรมพลศึกษา จึงได้ดำเนินการร่วมกับทาง จังหวัดเพื่อขอพื้นที่อำเภอห้วยยอดจากกรมป่าไม้ และได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์ได้ในพื้นที่ทั้งสิ้น 1,583 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่อำเภอสิเกา ทางจังหวัดกำลังดำเนินการขออนุมัติจากกรมป่าไม้อยู่

ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ เป็นค่ายลูกเสือระดับชาติประจำภาคใต้ตั้งอยู่ที่ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า “ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 จะทำพิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการ พร้อมกับงานชุมนุมลูกเสือในภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2546 ค่ายลูกเสือแห่งนี้ มีทัศนียภาพสวยงามของภูเขา และทะเลสาบสองห้อง มีอาคารประชุม ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการอยู่ ค่ายพักแรมพร้อม ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดตรัง เพียง 60 นาที

สถานที่ติดต่อ – ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติบ้านทะเลสองห้อง 
หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
โทร. 075-290857 / 093 -6500780 / 075-203089