ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

ตามระเบียบคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาสลช..pdf