ทำเนียบผู้บริหาร

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

- ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2500
- ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ 2501 
- สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2502