ผู้บริหาร

เข้าสู่เว็บไซต์

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 022802848 ต่อ 1138
E-mail: monthon1966@gmail.com

ประวัติการทำงาน

ปี 2531 – 2533 นักพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ปี 2533 – 2534 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ปี 2535 – 2537 ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ปี 2540 – 2551 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปี 2551 – 2556 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปี 2556 – 2559 ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปี 2561 – 2562 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี 2562 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ