สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอขอบคุณคณะกรรมการการส่งเสริมศูนย์เยาวชนบางนา ที่ทำหนังสือขอแสดงความชื่นชมและภาคภูมิกับสถาบันลูกเสือ ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒รางวัล Messengers of Peace Heroes 2019

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (8 รายการ)

รายละเอียด ดังแนบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ

รายละเอียด ดังแนบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (๑๓ รายการ)

รายละเอียด ดังแนบ 

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๔ รายการ)

รายละเอียด ดังแนบ

พันธกิจลูกเสือไทย

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ อ่านต่อ...


คำสั่งแต่งตั้ง

ดูทั้งหมด

242.2562.pdf241.2562.pdf240.2562.pdf239.2562.pdf238.2562.pdf

รับสมัครงาน

ดูทั้งหมด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งบริหาร สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ต าแหน่งบริหาร สังกัดส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ภารกิจผู้บริหาร

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยื่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

รองเลขาธิการ

รอการอัพเดท

ผู้ช่วยเลขาธิการ

รอการอัพเดท

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอขอบคุณคณะกรรมการการส่งเสริมศูนย์เยาวชนบางนา ที่ทำหนังสือขอแสดงความชื่นชมและภาคภูมิกับสถาบันลูกเสือ ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562

แจ้งกำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 รายละเอียดดังแนบ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ