Get Adobe Flash player
Home

 


         - ประกาศขอยกเลิกการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่งบริหาร สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (8/01/2561)

         - ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 6 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (17/11/2560)

         - ประกาศผลสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก (7/11/2560)

         - เรื่อง ขอความร่วมมือจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๐ (ส่วนกลาง) (2/11/2560)

         - เรื่อง ขอความร่วมมือจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๐ (จังหวัด) (2/11/2560)

         - เรื่อง กำหนดการ“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๐ (ส่วนกลาง) (2/11/2560)

         - เรื่อง กำหนดการ“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๐ (จังหวัด) (2/11/2560)

         - เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (28/09/2560)

         - เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมวิทยากรแกนนำโครงการรางวัลลูกเสือโลก (SWA) (13/09/2560)

         - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยากรแกนนำ (SWA) (12/09/2560)

         - เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำโครงการรางวัลลูกเสือโลก (Scouts of World Award : SWA) (01/09/2560)

         - เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณระบบประปาเพื่อเชื่อมต่อตัวอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (15/08/2560)

         - เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณระบบไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อตัวอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (15/08/2560)

         - เรื่อง จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2560 (11/08/2560)

         - เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2558-2559 (11/08/2560)

         - เรื่อง การประชุมสภาลูกเสือไทย (ผู้ว่าราชการจังหวัด) (9/08/2560)

        - เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย        

        - เรื่อง การสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน        

        - เรื่อง การสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (วิศกรโยธา / นายช่างก่อสร้าง)        

        - เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (9 ตำแหน่ง / 16 อัตรา)        

        - เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก (New 12/04/2560)

        - เรื่อง ราคากลางปรับปรุงอาคารศาลาวชิราวุธ ชั้น 4 เป็นห้องประชุม และหลังคาอาคารศาลาวชิราวุธ (8/08/2560)


        - เรื่อง โครงการงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scout go Solar) (7/12/2560)

        - เรื่อง มาตรฐานค่ายลูกเสือ

       
- เรื่อง เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งค่ายลูกเสือ

        - เรื่อง ยกเลิกการประมูลร้านอาหาร "วชิรสุธารส" 21 พ.ย. 59 (28/04/2560)

        - เรื่อง การประมูลร้านอาหาร "วชิรสุธารส" (28/04/2560)

        - เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร "วชิรสุธารส" (28/04/2560)


        - รายละเอียดการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 6 (6/11/2560)

        - หลักเกณธ์และรายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 6 (6/11/2560)

        - เรื่อง รายละเอียดโครงการงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 6 (6/11/2560)

        - เรื่อง ใบสมัครเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 6 (ตัวใหม่) (6/11/2560)

        - เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556


        - เรื่อง ค่าบำรุงลูกเสือ

        - เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือวชิราวุธ

        - เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง "ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือวชิราวุธ"

        - เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง "ปรุงปรุงซ่อมแซมตึกอำนวยการค่ายลูกเสือวชิราวุธ"

        - เรื่อง ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง "การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือสื่อสารและระบบเครือข่าย"

        - เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง "ปรับปรุงหอประชุม ค่ายลูกเสือรัตรสาร จังหวัดสงขลา"

        - เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง "ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี"

         - ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายลูกเสือวชิราวุธ (2/05/2560)

         - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายลูกเสือวชิราวุธ (2/05/2560)

         - รายการประมาณราคา ปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายลูกเสือวชิราวุธ (2/05/2560)

         - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายลูกเสือวชิราวุธ (2/05/2560)

         - ปรับปรุงรางระบายน้ำค่ายลูกเสือวชิราวุธ ส่วนวิสุทธารมณ์ (New 22/06/2560)

 

 

 

สำรวจความคิดเห็น

เมื่อนึกถึงลูกเสือคิดถึงอะไร
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังคมลูกเสือออนไลน์

บุคคลออนไลน์

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์