Get Adobe Flash player
Home

 


        - เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย        

        - เรื่อง การสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน        

        - เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือวชิราวุธ

        - เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง "ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือวชิราวุธ"

        - เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง "ปรุงปรุงซ่อมแซมตึกอำนวยการค่ายลูกเสือวชิราวุธ"

        - เรื่อง ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง "การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือสื่อสารและระบบเครือข่าย"       
- เรื่อง มาตรฐานค่ายลูกเสือ

       
- เรื่อง เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งค่ายลูกเสือ


        - เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556 


        - เรื่อง ค่าบำรุงลูกเสือ


- - -
 

สำรวจความคิดเห็น

เมื่อนึกถึงลูกเสือคิดถึงอะไร
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังคมลูกเสือออนไลน์

บุคคลออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์